Archief 10/2015

Saldering met effecten stoppen bemesting weilanden toegestaan

30/10/2015

 

In de uitspraak van de AbRvS van 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3318 wordt door GMF die opkomt tegen een inpassingsplan voor een uitbreiding van een bedrijventerrein onder meer naar voren gebracht dat in de passende beoordeling ten onrechte de effecten van het stoppen van bemesting van weilanden in het plangebied zijn meegerekend. Het gaat om een afname van depositie ten gevolge van het beëindigen van het agrarische gebruik van de in het plangebied gelegen gronden. Volgens GMF kan deze bemesting worden hervat op een andere locatie.

 

 

 

> Lees meer

Uitrijden van mest: geen onderdeel van project uitbreiding veehouderij

21/10/2015

 

In de uitspraak van de AbRvS van 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3243 wordt tegen een verleende Nbw vergunning voor het uitbreiden van een veehouderij nabij een Natura 2000-gebied onder meer ingebracht dat GS het houden en dieren en het uitrijden van mest over landbouwgronden als één project had moeten beschouwen.

 

> Lees meer

Afdeling passeert gebrek in beoordeling stikstofemissie met toepassing van art. 6:22 Awb

21/10/2015

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85513&summary_only=&q=natuurbeschermingswet

In de zaak van de AbRvS van 21 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3257 waren GS tot het oordeel gekomen dat de aangevraagde activiteit voor het wijzigen van een melkrundveehouderij kon worden vergund omdat de toename van ammoniakemissie onder de drempelwaarde van 0,051 mol N/ha/jr zou blijven. De Afdeling verwijst naar vaste rechtspraak waaruit blijkt dat het louter hanteren van een getalsmatige grens onvoldoende is. Die conclusie kan alleen worden gebaseerd op objectieve verifieerbare gegevens, verkregen uit (nader) onderzoek.

 

> Lees meer

Melding hoeft niet te worden betrokken bij saldering als daarvan geen gebruik is gemaakt

15/10/2015

Melding hoeft niet te worden betrokken bij saldering als daarvan geen gebruik is gemaakt

De uitspraak van de AbRvS van 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3184 is noemenswaardig omdat hierin de vraag aan de orde komt of bij de berekening van de verhandelbare stikstofemissie een melding voor het plaatsen van een biologisch luchtwassysteem, terecht niet is betrokken. De gemelde verandering betrof een proefopstelling waarvoor de proefstalstatus nooit is verkregen. Vanwege het ontbreken van een bouwvergunning (nu: omgevingsvergunning voor bouwen) is de gemelde verandering nooit gerealiseerd.

 

> Lees meer

Voorafgaande aanleg van nieuw leefgebied binnen Natura 2000-gebied is mitigerende maatregel

14/10/2015

In de uitspraak van de AbRvS van 14 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3194 geeft de Afdeling een belangrijk oordeel over de vraag of de aanleg van nieuw leefgebied voor (in dit geval de zwarte specht en wespendief) voorafgaand aan de uitvoering van een project ten gevolge waarvan leefgebied verdwijnt, kan worden aangemerkt als mitigatie.

Het gaat in dit geval om een uitbreiding van een recreatieterrein die is mogelijk gemaakt op grond van het zogenoemde “Groei- en krimpbeleid” van de provincie Gelderland. Recreatiebedrijven worden op voor de natuur kwetsbare locaties gesaneerd en deze locaties worden teruggegeven aan de natuur. Met de hectares die door de krimp zijn verkregen kunnen recreatiebedrijven op minder kwetsbare locaties groeien. Uit onderzoek blijkt dat dit beleid ertoe heeft geleid dat nieuwe leefgebieden voor de zwarte specht en wespendief zijn ontwikkeld (23,8 ha).  Door de uitbreiding van een recreatieterrein zal een deel van het leefgebied van zwarte specht en van de wespendief verdwijnen (eveneens 23,8 ha).

 

> Lees meer