Archief 12/2015

Conclusie advocaat generaal over de Correctie Langemeijer

06/12/2015

Conclusie advocaat generaal over de Correctie Langemeijer

In de conclusie van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3680 beantwoordt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven de vragen van de Afdeling of in het bestemmingsplan ‘Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)’ van de gemeente Zwolle ruimte is voor een correctie van de relativiteit, vergelijkbaar aan de correctie Langemeijer in het civiele recht. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe bouwmarkt mogelijk in Zwolle waartegen een concurrerende bouwmarkt in beroep is gekomen bij de AbRvS. Volgens de concurrerende bouwmarkt, Praxis, kan de nieuwe bouwmarkt niet voldoen aan diverse veiligheidsnormen. Praxis heeft gesteld dat het relativiteitsvereiste haar niet kan worden tegengeworpen omdat zij aan het rechtszekerheids-, het zorgvuldigheids- en het gelijkheidsbeginsel de concrete verwachting mocht ontlenen dat het bevoegd gezag in overeenstemming handelt met het recht. De vraag is of de concurrent een beroep kan doen op deze normen of dat het relativiteitsvereiste zich daartegen verzet.

De advocaat-generaal is gevraagd of een concurrent met een beroep op bijvoorbeeld het gelijkheids- of het rechtzekerheidsbeginsel kan bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een norm die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen. Ook vraagt de Afdeling wat een concurrent in zo'n geval zou moeten aanvoeren om te bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch aan die norm toetst. Gelet op het belang van de conclusie voor de praktijk is er voor gekozen om een wat uitgebreidere samenvatting op te nemen.

 

> Lees meer

Verhouding Ff ontheffing, Nbw vergunningplicht en bestaand gebruik

04/12/2015

In de interessante uitspraak van de AbRvS van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3707 is een verzoek om handhaving van de Vogelbescherming aan de orde voor het gebruiken van een ontheffing van de Ffw wegens overtreding van art 19d Nbw. De ontheffing heeft betrekking op het doden van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen ter voorkoming van schade aan gewassen. Volgens de Vogelbescherming leidt de ontheffing tot significant verstorende effecten voor deze en andere kwalificerende vogelsoorten.

Het college meent echter dat sprake is van bestaand gebruik (art. 19d, derde lid Nbw).

 

> Lees meer