Archief 03/2016

Beoordeling gevolgen bplan Natura 2000-gebied: feitelijke situatie als uitgangspunt hanteren

31/03/2016

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:863 wordt een bestemmingsplan bestreden dat voorziet in recreatieve voorzieningen. Onder meer komt de vraag aan de orde of in de quickscan, die in het kader van het effectonderzoek op de natuurwaarden in het betreffende Natura 2000-gebied is opgesteld, wel voldoende rekening is gehouden met het voorkomen van veenmosrietland. Appellanten wijzen erop dat in de Nota van toelichting bij het aanwijzingsbesluit is vermeld dat dit habitattype in de inlaag voorkomt.

 

> Lees meer

Te kleine schaal en onnauwkeurige kaart voor mountainbikeroute fataal

31/03/2016

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 30 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:864 lijkt het natuuronderzoek dat is verricht voor de wijziging van een bestaande mountainbikeroute en het aanleggen van een nieuwe route in het Natura 2000 gebied Schoorse Duinen in eerste instantie goed te zijn uitgevoerd. Het gaat mis als de bij de aanvraag van de betreffende Nbw vergunning behorende kaart aan de orde komt waarop de route is aangegeven.

 

 

 

 

> Lees meer

Bewijsmiddelen in verband met art. 27 Hinderwet

30/03/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 23 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:787 bestaat tussen partijen een geschil over de vraag of de (oude) hinderwetvergunning in de periode 1978 tot en met 1983 van rechtswege is komen te vervallen in verband met art. 27, eerste of derde lid van de Hinderwet. Op grond van deze bepalingen is de bedoelde vergunning vervallen indien de inrichting niet binnen drie jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning is voltooid en in werking is gebracht of indien gedurende drie achtereenvolgende jaren een veebestand is gehouden dat kleiner is dan 1.000 varkens of een daarmee wat de ammoniakemissie betreft gelijk te stellen veebestand.

 

> Lees meer

Elektronisch indienen van zienswijze niet opengesteld: indienen per fax niet-ontvankelijk?

21/03/2016

Elektronisch indienen van zienwijze niet opengesteld: Indienen per fax niet-ontvankelijk?

In de twee zaken van de AbRvS van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:724 en 725, gaat het om de vraag of de ingediende zienswijzen, die per fax zijn ingediend, ontvankelijk zijn. Het college heeft de digitale weg niet opengesteld voor het indienen van zienswijzen ingevolge art. 2:15 Awb. Nadat in beide zaken door Mob een zienswijze per fax was ingediend heeft het college hierop gewezen en Mob alsnog de gelegenheid geboden om binnen twee weken een niet-elektronische zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft Mob geen gebruik gemaakt.

  

> Lees meer

Na vastgelegde melding ingevolge PAS geen procesbelang bij beroep tegen Nbw 98 vergunning

04/03/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:538 is (onder meer) beroep ingesteld tegen een weigering om vergunning te verlenen op grond van de artikelen 19d van de Nbw 98. Het college betoogt dat appellant geen belang heeft bij de uitkomst van de procedure nu de aangevraagde situatie thans onder de PAS vergunningvrij is. Door appellant is ook een melding gedaan die is vastgelegd in AERIUS Register. Appellant brengt naar voren dat een melding on het recht zoals dat geldt vanaf 1 juli 2015 niet dezelfde rechtszekerheid biedt als een vergunning onder het recht zoals dat gold tot 1 juli 2015.

 

 

 

> Lees meer