Archief 05/2016

Toepassing art. 6:69a Awb niet in strijd met Habitatrichtlijn

19/05/2016

In deze lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2016,  ECLI:NL:RVS:2016:1296 is de vraag aan de orde of toepassing van het beginsel van relativiteit in strijd is met de Habitatrichtlijn. Appellant beroept zich hierop nadat het beginsel van relativiteit aan hem is tegengeworpen.

> Lees meer

Afdeling stelt prejudiciele vragen over uitvoeringsbesluit Europee Commissie

19/05/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1351 is het aanwijzingsbesluit voor het gebied “Haringvliet” aan de orde. De vereniging Hoekschewaard Landschap stelt dat de Leenheerenpolder ten onrechte niet is aangewezen als deel van de speciale beschermingszone. Betoogt wordt dat het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie, waarin de polder is verwijderd uit de lijst, ongeldig is. De vraag komt uitgebreid aan de orde of de vereniging de geldigheid van het uitvoeringsbesluit wel aan de orde kan stellen.

 

> Lees meer

Art 19 j, vijfde lid Nbw niet van toepassing vanwege flexibele verwijzing Nbw vergunning

19/05/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1362 is ten behoeve van een partiële herziening van een bestemmingsplan geen passende beoordeling gemaakt. De gemeenteraad van Losser beroept zich op art. 19 j, vijfde lid Nbw en verwijst naar een verleende onherroepelijke Nbw vergunning voor het exploiteren van een vleeskalverhouderij op het betreffende perceel, waarvoor destijds wél een passende beoordeling is gemaakt.

 

> Lees meer

Het is wachten op antwoord over relatie PAS en het bestemmingsplan

11/05/2016

 

In twee uitspraken van 25 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1230 en ECLI:NL:RVS:1229 heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS de bestreden besluiten geschorst omdat de bezwaren van appellanten zich niet lenen voor beantwoording in een voorlopige voorzieningenprocedure. Het gaat in beide zaken over de vraag of en op welke wijze de PAS ook bruikbaar is bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

 

 

> Lees meer