Archief 08/2016

Is tegenstander vergunning, belanghebbende bij niet tijdige besluitvorming?

26/08/2016

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098 is beroep ingesteld door SES (Stichting Enci Stop) tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de door ENCI aangevraagde Nbw vergunning voor de voortzetting van bestaande bedrijfsactiviteiten. Tegen de ontwerp-vergunning had SES al eerder een zienswijze ingediend. Het college stelt zich op het standpunt dat SES geen belang heeft bij een beroep en dat het beroep niet-ontvankelijk is.

 

> Lees meer

Gevolgen draagkracht van gebied voor vogelsoorten: goed motiveren

26/08/2016

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 17 augustus 2016, ECLI:NL:2016:2259 is een aan het Van der Valk Hotel Harderwijk verleende Nbw 98 vergunning aan de orde voor de uitbreiding van dit hotel. De gronden waarop de uitbreiding van dit hotel deels is voorzien, liggen in het Natura 2000-gebied Veluwe. Ten gevolge van de uitbreiding verdwijnt een gebied van 0,68 hectare fourageergebied van de zwarte specht.

Het college stelt zich op het standpunt dat het project geen gevolgen heeft voor de draagkracht van het gebied voor de genoemde vogelsoort. Er is geen passende beoordeling gemaakt.

Omdat volgens de Afdeling niet in geschil is dat in dit gebied minder dan 400 paren aanwezig zijn kan, gelet op grond van objectieve gegevens niet worden uitgesloten dat het project geen significante gevolgen heeft voor de Veluwe.

 

> Lees meer