Archief 09/2016

Beroep op ontbreken verklaring van geen bedenkingen is besluitonderdeel in de zin van art. 6:13 Awb

28/09/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535 is hoger beroep ingesteld tegen een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder e van de Wabo. Appellante betoogt dat de rechtbank haar beroep met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat zij over dat besluitonderdeel geen zienswijzen naar voren had gebracht.

 

> Lees meer

Externe saldering en art. 19 j, vijfd lid Nbw 98

28/09/2016

De uitspraak van de AbRvS van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2550 is interessant om twee redenen. Het gaat in deze zaak om een Nbw 98 vergunning voor een uitbreiding van een agrarisch bedrijf waarvoor extern is gesaldeerd met een agrarisch bedrijf dat al een aantal jaren geleden met de bedrijfsvoering is gestaakt. De gebouwen werden gebruikt voor de stalling van caravans.

 

> Lees meer

SAM Special natuurbescherming

26/09/2016

Reserveer in uw agenda: donderdagmiddag 17 november 2016. Op die dag is er onze SAM special over de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet en treedt in werking op 1 januari 2017. Ben u er al klaar voor? Eelco de Jong, Susan Schaap en Rob Wertheim praten u bij en beantwoorden uw vragen op deze specialistische bijeenkomst. De bijeenkomst zal worden gehouden in Apeldoorn. Meer informatie volgt, maar u kunt zich alvast aanmelden bij Inger Terlouw.

> Lees meer

Geen verlenging jachtakte vanwege vrees voor misbruik

22/09/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 21 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2509 is een besluit tot weigering van een verlening van een jachtakte aan de orde. De gevraagde jachtakte is door de korpschef van de politie geweigerd omdat grond bestaat dat appellant misbruik zal maken als bedoeld in artikel 39, eerste lid, aanhef en onder g van de Flora en Faunwet (Ffw). Aan dit vermoeden ligt een proces-verbaal ten grondslag waarin is vermeld dat appellant een ree heeft afgeschoten zonder dat hij daarbij een reewildmerk, een zogenaamd loodje, aan het ree had bevestigd, hetgeen een overtreding van de voorschriften van een eerder verleende ontheffing (zie ook art. 79, tweede lid Ffw) opleverde.

 

> Lees meer

Ontheffingen Flora en Faunawet voor het doen van onderzoek tegen overlast meeuwen

05/09/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 17 augustus 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2266 is hoger beroep ingesteld tegen de vernietiging van ontheffingen op grond van de Ffw door de rechtbank Amsterdam. Deze ontheffingen waren ervoor bedoeld om onderzoek te doen naar oplossingen om door meeuwen veroorzaakte hinder in de betreffende gemeenten gestructureerd aan te pakken (door nestbeheer, wering en verjaging). Met de resultaten van het onderzoek is het de bedoeling om in de toekomst ontheffingen aan te vragen ter voorkoming van overlast en van de volksgezondheid en openbare veiligheid.

Het gaat in deze zaak onder meer om het begrip “onderzoek” uit art. 75, zesde lid Ffw. Naar het oordeel van de rechtbank betreft het onderzoek slechts een middel of doel tot het vergaren en verruimen van kennis en inzicht ten behoeve van de instandhouding van de betreffende soort. Dit oordeel wordt bestreden.

 

> Lees meer