Archief 12/2016

art. 67a Nbw (98) overgangsrecht PAS) staat niet in de weg aan wijziging aanvraag

15/12/2016

 

 

De uitspraak van de AbRvS van 14 december 2016 is belangrijk voor de praktijk. Regelmatig speelt de vraag of en in hoeverre een aanvraag voor een Nbw 98 die is ingediend voordat de PAS in werking is getreden (zijnde 1 juli 2015), nog kan worden gewijzigd zonder dat het huidige regime van toepassing wordt. In art. 67a Nbw 98 is bepaald dat het oude recht van toepassing is op projecten, plannen en andere handelingen die stikstof veroorzaken op Natura 2000 gebieden, als vóór 1 juli 2015 als sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit.

 

> Lees meer

Besluitonderdelen in aanwijzingsbesluit art. 10a Nbw 98

15/12/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 14 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3328 waarin een aanwijzingsbesluit voor het gebied Noordhollands Duinreservaat aan de orde is, speelt de vraag of de aanwijzing van een habitatsoort kan worden aangemerkt als een zelfstandig onderdeel van een besluit. De stelling van appellante dat het gebied ten onrechte niet is aangewezen voor de gevlekte witsnuitlibel, vindt geen grondslag in een zienswijze.

 

> Lees meer

Externe saldering: hoe borg je dat?

07/12/2016

 

Dat het stellen van (borgings-)voorschriften aan een Nbw vergunning ten behoeve van externe saldering geen eenvoudige taak is, bleek al uit de uitspraak van de Afdeling van 16 september 2015ECLI:NL:RVS:2015:2928) waarin de beslissing op bezwaar werd vernietigd. De Afdeling overwoog (onder meer) in die uitspraak dat –kort gezegd- ten onrechte niet was uitgesloten dat voor een bepaalde periode zowel op het saldo-gevende bedrijf als op het saldo-ontvangende bedrijf de emissie werd uitgestoten ten behoeve waarvan de vergunning was ingetrokken.

 

> Lees meer

Wijziging tenaamstelling Nbw vergunning art. 6:19 Awb

07/12/2016

 

In de uitspraak van de AbRvS van 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3154 is een beroepschrift tegen een verleende Nbw vergunning aan de orde. De tenaamstelling van deze vergunning is tussentijds gewijzigd. Appellanten hebben naar aanleiding van deze wijziging aan GS van Gelderland verzocht om de vergunning in te trekken en vervolgens tegen het weigeringsbesluit bezwaar gemaakt. GS hebben aan de Afdeling verzocht om het weigeringsbesluit en het bezwaarschrift bij de beroepsprocedure te betrekken, evenals de wijziging van de tenaamstelling.

 

> Lees meer

Ook onderzoek doen naar effecten buiten stal

07/12/2016

 

 

Het gaat in de uitspraak van 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3197 om een correctieve herziening van een bestemmingsplan Buitengebied. In de vorige ronde was onvoldoende inzichtelijk gemaakt of het plan in overeenstemming was met art. 19 j Nbw 98 (zie AbRvS 14 augustus 2013, ECLI:NL:RVS:2013:697).

Appellanten brengen naar voren dat de toename van het aantal dieren dat het plan mogelijk maakt zal leiden tot meer mest en vervoer van mest, tot meer aan- en afvoer van vee en veevoer en bij bepaalde vormen van bedrijven ook tot meer beweiding. Kortom, wederom tot strijd met art. 19 j Nbw 98.

 

> Lees meer