Archief 02/2017

bestaand gebruik in de Nbw 98 en in de Wet natuurbescherming

26/02/2017

De uitspraak van de AbRvS van 15 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:417 gaat onder meer over de vraag of sprake is van bestaand gebruik, als verwoord in art. 19d, derde lid Nbw 98 (oud), namelijk om gebruik dat op 31 maart 2010 bekend is, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn bij het bevoegd gezag.

 

 

> Lees meer

Art. 15, derde lid Boswet en de Wet natuurbescherming

10/02/2017

In de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 31 januari 2017, AWB 16/7966, 17/132 en 17/168 is een schorsingsverzoek van de Vereniging Ons Mooi Epe (OME)  toegewezen tengevolge van de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming. Wat is het geval? Ten behoeve van een reconstructie van een weg moeten tal van bomen worden gekapt. Door OME wordt betwist dat alle beoogde bomen gekapt moeten worden voor een veilig tracé. Deze bomen staat ook buiten de bebouwde komgrens van de Boswet. Het gaat om waardevolle bomen op grond waarvan het college zich op het standpunt stelde dat zij niet bevoegd waren om voor de kap van deze bomen een omgevingsvergunning voor kappen af te geven. Art. 4.6 Wnb, de beoogde opvolger van art. 15, derde lid van de Boswet is echter niet teruggekomen in de Wnb. Kort gezegd regelde art. 15, derde lid van de Boswet dat de gemeenteraad niet meer bevoegd was om regels te stellen over bomen buiten de bebouwde komgrens van de Boswet, enkele uitzonderingen daargelaten.  Op grond hiervan stelde OME zich op het standpunt dat de kap van bomen zonder benodigde omgevingsvergunning per 1 januari 2017, voorkomen diende te worden. Het college van burgemeester en wethouders, evenals de provincie Gelderland stelde zich op het standpunt dat het beginsel van rechtzekerheid hieraan in de weg staat.

> Lees meer

Boomvalken niet jaarrond beschermd

10/02/2017

 

 

Het gaat in de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 7 februari 2017, ECLI, NL:RVS:2017:288 om een schorsingsverzoek om de kap van bomen tegen te gaan. In deze zaak is het recht van vóór 1 januari 2017 van toepassing. Gestreden wordt over de vraag of nesten van boomvalken jaarrond beschermd zijn. Verzoekers wijzen op de “Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten ontheffing Flora- en Faunawet, ruimtelijke ingreep”, waarin de nesten van deze vogels als jaarrond beschermd zijn aangewezen. Het gaat om een indicatieve lijst die is opgesteld door de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV en die helpt om te bepalen of en in hoeverre een ontheffing is benodigd.

 

 

> Lees meer

Het beperkingen gebied van de luchthaven en de uitbreidingsdoelstelling voor de blauwe kiekendief

08/02/2017

 

In deze lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:129 die gaat over het bestemmingsplan Lelystad-Uitbreiding luchthaven, komt het onderdeel natuur uitgebreid aan de orde. De Afdeling wijst op de inwerkingtreding van de Wnb. Uit artikel 9.10 Wnb volgt dat deze zaak, nu het plan is vastgesteld vóór 1 januari 2017 is beoordeeld aan de hand van het voor die datum geldende recht.

Uit de onderzoeken blijkt dat niet bij voorbaat kan worden uitgesloten dat de uitbreiding van de luchthaven leidt tot aanvaringsslachtoffers onder vogelsoorten waarvoor een instandhoudingsdoelstelling geldt (Oostvaardersplassen). Om die reden is uitgebreid onderzoek verricht naar de vlieghoogten en bewegingen van foeragerende vogels en vliegtuigen, mede in relatie tot verschillende windrichtingen. De Afdeling accordeert de conclusie van het verrichte onderzoek dat ook bij een incidentele sterfte de instandhoudingsdoelstellingen van de betreffende vogels niet in gevaar komen.

 

> Lees meer

Overgangsrecht PAS

08/02/2017

 

In Omgevingsflits 115 signaleerde SAM al een eerste uitspraak over artikel 67a Nbw 98 (overgangsrecht PAS). Het gaat in dit artikel met name om de vraag of sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit. In de uitspraak van de AbRvS van 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489 heeft het college zich, naar het oordeel van de Afdeling, in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de beschikbare gegevens en bescheiden van voor 1 juli 2015 niet voldoende waren. In deze zaak is artikel 67a Nbw 98 dus niet van toepassing.

 

> Lees meer

Salderen met stallen die worden gebruikt als opslagruimte

08/02/2017

 

In de uitspraak van de AbRvS van 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3493 wordt gerefereerd aan de inmiddels bekende uitspraak over externe saldering met stikstof van de Afdeling van 13 november 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1931. In deze uitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het niet relevant is of tot het moment van intrekking van de vergunning of tot het moment waarop de overeenkomst over de overname van de stikstofemissie wordt gesloten, nog vee aanwezig was op het bedrijf. Wat wél relevant is of de hervatting van het bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid Nbw 98 voor de realisering van een project is vereist. 

 

> Lees meer