Archief 03/2017

Bosomvormingsmaatregelen, aantasting leefgebied zwarte specht en dalende trend

29/03/2017

 

In de uitspraak van de AbRvS van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:847 gaat het om een Nbw 98 (oud) vergunning voor de uitbreiding van een camping in de Veluwe. Door appellanten wordt naar voren gebracht dat als gevolg van de uitbreiding ongeveer 3 hectare van de Veluwe minder geschikt wordt als leefgebied van de zwarte specht, terwijl er minder dan 400 paren aanwezig zijn in het gebied. Het aantal van 400 wordt genoemd in de instandhoudingsdoelstelling van de betreffende vogelsoort.

 

> Lees meer

Aankomende prejudiciële vragen over houdbaarheid systeem PAS

08/03/2017

 

 

Het zal nog langere tijd duren voordat duidelijkheid komt over de houdbaarheid van het systeem van de PAS in verband met de Habitatrichtlijn. Op dit moment zijn bij de Afdeling 9 pilotzaken aanhangig waarin relevante vragen over de PAS een essentiële rol spelen. De zittingen van deze zaken hebben plaatsgevonden op 30 november en 1 december 2016. Andere, aan de PAS verwante zaken, zijn tot op heden aangehouden in afwachting van de uitkomst in de pilotzaken.

De Afdeling heeft aan de in de pilotzaken betrokken partijen laten weten dat het voornemen bestaat om prejudiciële vragen te stellen. De vragen bevinden zich nog in een concept-fase. Zodra duidelijk is hoe de definitieve formulering van de vragen gaan luiden, stel ik u daarvan op de hoogte. Daarna begint het wachten opnieuw, eerst op de conclusie van de A-G en op het arrest van het Hof van Justitie. Vervolgens moet de Afdeling ook nog uitspraak doen. Ik houd u op de hoogte. Susan

 

> Lees meer

Een redelijke toepassing van het overgangsrecht PAS in relatie tot art. 4:5 Awb

02/03/2017

 

Sinds de inwerkingtreding van de PAS heeft de AbRvS al meerdere keren uitspraak gedaan over art. 67a Nbw 98 (overgangsrecht PAS). Het gaat in dit artikel met name om de vraag of sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit met betrekking van een aanvraag om Nbw 98 vergunning die vóór 1 juli 2015 is ingediend, onder het oude recht.

 

> Lees meer