Archief 10/2017

Het beheerplan: beroepsmogelijkheden, bestaand gebruik en uitzondering op vergunningplicht

25/10/2017

In deze lezenswaardige uitspraak van de AbRvS van 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2894 is beroep ingesteld tegen het beheerplan “Engbertsdijkvenen”. De Afdeling gaat allereerst in op de vraag tegen welke onderdelen van het beheerplan beroep openstaat (zie ro. 6.2 en 6.3).

In het beheerplan zijn activiteiten die plaatsvinden in het gebied in kaart gebracht en gecategoriseerd Zo is de kleur groen vrijgesteld van vergunningplicht. Van activiteiten met een beige kleur is het nog onduidelijk wat de precieze effecten kunnen zijn. Vooralsnog mogen deze activiteiten volgens het beheerplan zonder vergunning worden voortgezet. Dat kan echter veranderen als uit nader onderzoek blijkt dat deze handelingen toch significant negatieve effecten kunnen hebben.

 

> Lees meer

Besluit tot onttrekking Leenheerenpolder aan SBZ ongeldig

25/10/2017

 

Op 19 oktober 2017 heeft het HvJ in een arrest in zaak C-281/16 antwoord gegeven op door de AbRvS gestelde pre-judiciële vragen. De vragen hadden betrekking op de geldigheid van een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie om tot verkleining van de oppervlakte van een SBZ (speciale beschermingszone) over te gaan (de Leenheerenpolder hoort hierdoor niet langer bij het Habitatrichlijngebied Haringvliet).

Alleen als aan strikte voorwaarden is voldaan kan een gebied de status van Habitatrichlijngebied worden ontnomen, bijvoorbeeld als er een wetenschappelijke fout is gemaakt bij de aanvankelijke aanwijzing van het gebied.

 

> Lees meer

Opening Oostelijke Rondweg Nunspeet

11/10/2017

Vandaag is de Oostelijke rondweg in Nunspeet geopend met een zeer feestelijk tintje: een grote legertruck reed dwars door een muur van verhuisdozen nadat de burgemeester en projectleider trots uiteengezet hebben dat de aanhouder wint. Vanaf morgen mag het verkeer ook op het noordelijk gelegen deel rijden, maar vanmiddag mocht er nog heerlijk gerolschaatst worden door de jeugd. Na jaren procederen, onderhandelen, onderzoek, investeren in de natuur en inventiviteit is het gelukt om eindelijk een ontsluiting voor het bedrijventerrein de Kolk en de omliggende woonwijk te realiseren. De rondweg is prachtig geworden. Als bezoeker waan je je bijna in het buitenland. Susan Schaap feliciteert het gemeentebestuur van Nunspeet, de ambtenaren en de bewoners en ondernemers in Nunspeet met de prachtige nieuwe weg.

> Lees meer

Toets saneringsplan: hoe zit dit ook alweer?

11/10/2017

 

In de uitspraak van de AbRvS van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2745 wordt een saneringsplan bestreden. De Afdeling stelt voorop dat uit artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming volgt dat het college uitsluitend instemming aan het saneringsplan mag onthouden indien de daarin beschreven sanering niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 38 of indien het saneringsplan niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 39, eerste lid. Toetsing aan andere wet- of regelgeving, zoals het bestemmingsplan, natuurbeschermingsregels of regels ter bescherming van archeologisch erfgoed, kan bij de beslissing over instemming met een saneringsplan niet aan de orde zijn (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0959).

 

> Lees meer

Verplichte monitoring van vogelsterfte ten behoeve van kennisvergaring niet redelijk

11/10/2017

 

In de uitspraak van de AbRvS van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2742 bestrijdt het windcollectief Wieringermeer e.a. voorschriften die verbonden zijn aan een verleende ontheffing ingevolge de Wnb tot monitoring van vogelsterfte.

Overgangsrechtelijk gaat het overigens om een besluit op een aanvraag om ontheffing die is ingediend vóór de inwerkingtreding van de Wnb. Om die reden is de staatssecretaris bevoegd ingevolge art. 9.10, vierde lid Wnb tot het nemen van het bestreden besluit.

 

> Lees meer

Voorlopig geen toepassing bestuurlijke lus in PAS-zaken

05/10/2017

De uitspraak van de AbRvS van 4 oktober 2017, ECLI: NL:RVS:2017:2672 is wel aardig om bij stil te staan in afwachting van de antwoorden van het HvJEU op de gestelde PAS-vragen door de Afdeling. Niet nieuw is dat de onbenutte bouwmogelijkheden van veehouderijen, ook in een conserverend bestemmingsplan, passend dienen te worden beoordeeld als bedoeld in art. 19j Nbw 98 (oud). De Afdeling acht de vaststelling van het plan in zoverre in strijd met artikel 3:2 van de Awb. Voor zover het plan bij recht voorziet in de mogelijkheid om bebouwing ten behoeve van veehouderijen uit te breiden ten opzichte van de ten tijde van de inwerkingtreding van het plan bestaande toegestane omvang, zonder dat dit passend is beoordeeld, dient dit te worden vernietigd.

 

> Lees meer