Archief 01/2018

Appelabiliteit beheerplannen: best lastig dus de Afdeling geeft uitleg

24/01/2018

 

In de uitspraak van 25 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2894 ging de Afdeling al vrij uitgebreid in op de vraag wanneer beroep openstaat tegen beheerplannen (zie ro. 6.2 en 6.3). Op 24 januari 2018 gaat Afdeling wederom in op deze vraag(ECLI:NL:RVS:2018:222). De zaak speelt nog onder het overgangsrecht van de Nbw 1998, maar is nog steeds relevant.

De Afdeling is dus alleen bevoegd is kennis te nemen van beroepen tegen de vaststelling van een beheerplan, voor zover die beroepen zijn gericht tegen de beschrijvingen van handelingen die het bereiken van de instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar brengen, en de daarbij in voorkomend geval aangegeven voorwaarden en beperkingen. De Afdeling gaat eerst uitgebreid in op de geschiedenis van de totstandkoming van art. 39, tweede lid Nbw 1998 (zie ro.5 e.v.)

 

> Lees meer

Ondanks ontbreken verklaring geen bedenkingen blijven rechtsgevolgen besluit in stand

12/01/2018

 

Onder de Wnb kan een aanvrager nog steeds kiezen of een ontheffing ingevolge de Wnb wel of niet aanhaakt bij een Wabo-vergunning. Deze keuzemogelijkheid is enigszins ingewikkeld geregeld via art. 2.2aa, aanhef en onder b Bor jo art. 6.10a Bor. Aanhaken is alleen aan de orde voor zover voor een project niet al een vergunning/ontheffing is aangevraagd of verleend krachtens de Wnb.

 

> Lees meer

Beoordeling effecten buitenlandse Natura 2000-gebieden: welke norm geldt?

11/01/2018

 

Het gaat in de uitspraak van de AbRvS van 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3578 om een bestreden Nbw 1998 vergunning voor het houden van een veehouderij. De veehouderij leidt tot een toename van stikstofemissie op omringende Natura 2000 gebieden, waaronder gebieden die zijn gelegen in Vlaanderen. Met betrekking tot de depositie binnen Vlaanderen is het Vlaamse toetsingskader gehanteerd. Aangesloten is bij een getalsmatige grens van 3% van de kritische depositiewaarde, beneden waarvan de Vlaamse autoriteiten ervan uitgaan dat geen significante effecten optreden. Gesteld wordt dat het aanhouden van een dergelijke getalsmatige grens in strijd is met de rechtspraak van de Afdeling.

 

> Lees meer