Archief 07/2018

Blankenburgverbinding: wijziging Tracébesluit, ADC-criteria: compensatie gerealiseerd vóór gebruik?

18/07/2018

 


De uitspraak van de AbRvS van 18 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2454 gaat over het tracébesluit dat  voorziet in de aanleg van de zogenoemde Blankenburgverbinding, een nieuwe autosnelweg (A24) ten westen van Rotterdam die de A15 verbindt met de A20. Een deel van het tracé wordt als tunnel uitgevoerd. De beroepsprocedure is na de zitting aangehouden vanwege de prejudiciële vragen die zijn gesteld aan het Hof van Justitie in verband met de toelaatbaarheid van de PAS. Het tracébesluit is vervolgens gewijzigd. Met de vaststelling van het wijzigingsbesluit wordt een nieuwe onderbouwing gegeven van de gevolgen van het tracé waardoor de onderhavige zaak niet meer hoeft te worden aangehouden.

De gevolgen van het tracé op Natura 2000-gebieden vanwege een stijging van de stikstofdepositie zijn opnieuw onderzocht. Duidelijk is dat significante negatieve gevolgen niet kunnen worden uitgesloten. Volgens de minister kan het tracé desalniettemin worden gerealiseerd, omdat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2.8, vierde lid, Wnb. Uit het plan-MER volgt dat geen alternatieven voorhanden zijn (voorwaarde a). Er zijn dwingende redenen van groot openbaar belang en er wordt voorzien in de nodige compensatie (voorwaarde c).

 

> Lees meer

Vliegbasis Woensdrecht: één project en onvoldoende rekening gehouden met verstoring vogels

18/07/2018

 

De uitspraak van 18 juli 2018, ECLI:NL:RvS:2018:2449 gaat over de natuurvergunning voor de herinrichting van de Vliegbasis Woensdrecht. Deze uitspraak is prettig om te lezen, niet alleen vanwege de inhoudsopgave, maar ook vanwege de inleiding en samenvatting van de beroepsgronden en oordelen van de Afdeling, die aan het begin van de uitspraak staan opgenomen. Verwezen zij dus naar deze inleiding en samenvatting, waarbij hier op een drietal onderdelen kort wordt ingegaan:

 

 

> Lees meer

Aanleg natuureiland en luwe zone voor soorten is mitigatie en betreft doeltreffende maatregel

12/07/2018

 

In deze flits wordt slechts ingegaan op het onderdeel natuur uit de omvangrijke uitspraak van de AbRvS van 11 juli 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2339, die betrekking heeft op het Inpassingsplan Windpark “Fryslân” en op de daar bijbehorende coördinatiebesluiten. De gronden waarop het windpark is voorzien liggen in het Natura 2000-gebied IJsselmeer. In de passende beoordeling staat dat tijdens de exploitatie van het windpark aanvaringsslachtoffers kunnen vallen onder beschermde vogelsoorten.  De Afdeling houdt in deze uitspraak overigens (met uitgebreide overwegingen) vast aan het zogenaamde 1%-criterium dat inhoudt dat bij een mortaliteit van minder dan 1% van de natuurlijke sterfte geen kans is op belangrijke nadelige gevolgen.

 

> Lees meer

Aanwijzingsbesluit op basis van actuele gegevens

12/07/2018

 

In de uitspraak van de AbRvS van 11 juli 2018 gaat het om een beroep tegen een aanwijzingsbesluit mbt het gebied “Wierdense Veld” als speciale beschermingszone ter uitvoering van de Habitatrichtlijn. Appellanten stellen (onder meer) dat het gebied bij de aanmelding slechts is geselecteerd voor het habitattype vochtige heide. Andere habitattypen zouden ten onrechte zijn betrokken bij de aanwijzing.

 

> Lees meer