Archief 09/2018

Wie is bevoegd tot nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit en kan gebrek tardief besluit worden gepasseerd?

27/09/2018

Wie is bevoegd tot nemen m.e.r.-beoordelingsbesluit en kan gebrek tardief besluit worden gepasseerd?

 In de uitspraak van de AbRvS van 26 september 2018 wordt gesteld dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor 86 woningen in strijd met artikel 7.19 van de Wet milieubeheer heeft gehandeld. In de eerste plaats omdat niet voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan een beslissing is genomen over de vraag of een MER moet worden gemaakt. In de tweede plaats omdat deze beslissing tegelijk met de planvaststelling door de raad genomen en niet door het college.

De raad stelt dat op het moment dat de nieuwe m.e.r.-regelgeving in werking trad, het ontwerpplan al was vrijgegeven voor de start van de vaststellingsprocedure en dat er praktisch geen gelegenheid meer was om eerst een afzonderlijk m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen. In het ontwerpplan was een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgenomen. In het vaststellingsbesluit is wel nadrukkelijk rekening gehouden met de nieuwe regelgeving, aldus de raad. Ter zitting heeft de raad zich voorts op het standpunt gesteld dat zowel de raad als het college bevoegd is om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

 

> Lees meer

Grondgebonden bedrijf of niet?

27/09/2018

 

 

De uitspraak van de AbRvS van 26 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3124 heeft betrekking op het hoger beroep van een initiatiefnemer die een geitenhouderij wil oprichten met 1125 melkgeiten en 800 opfokgeiten. De vraag is of dit bedrijf grondgebonden is of niet, zijnde een bedrijf dat volgens het bestemmingsplan “nagenoeg geheel afhankelijk is van de agrarische gronden als productiemiddel”. Appellant beroept zich met name op drie overeenkomsten voor het gebruik van gronden voor de productie van ruwvoer.

 

> Lees meer