Archief 11/2018

Plan van Aanpak verwerking en afvoer radioactief afval: merplicht en passende beoordeling?

30/11/2018

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 21 november 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3773 gaat het om een Plan van Aanpak dat betrekking heeft op de verwerking en afvoer van radioactief afval dat is opgeslagen in Petten. Het Plan van Aanpak is goedgekeurd door de minister van I&M (rechtsvoorganger van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming). Door appellant wordt betoogd dat ten onrechte geen mer(-beoordeling) is verricht (zie onderdeel C en D Besluit mer, categorieën 23) en dat geen passende beoordeling is gemaakt in de zin van de Wnb.

 

> Lees meer

Arrest HvJ over PAS verscheden: heel veel ecologisch werk aan de winkel

08/11/2018

                Arrest HvJ over PAS is verschenen: heel veel ecologisch werk aan de winkel

Op 7 november jl. (ECLI:EU:C:2018:882) heeft het Hof van Justitie antwoorden gegeven op de door de Afdeling gestelde pre-judiciële vragen over de PAS nadat A-G Kokott in de conclusie van 25 juli 2018 al was ingegaan op de verenigbaarheid van de PAS. Heel in het kort de geschetste problematiek die voortvloeit uit het arrest: alhoewel de Habitatrichtlijn een programmatische aanpak zoals de PAS, niet in de weg staat mag er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaan dat de plannen of projecten schadelijke gevolgen hebben voor de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied, hetgeen door de nationale rechter moet worden nagegaan. De aanpak van de PAS is gericht op een daling van stikstofdepositie waarvoor maatregelen worden getroffen. Dit betreffen ook toekomstige maatregelen die nog geen resultaat hebben gehad en waarvan de effecten niet vaststaan. Maatregelen waarvan nog niet vaststaat wat de verwachte voordelen zijn mogen naar het oordeel van het Hof niet worden betrokken bij de beoordeling. Met dit oordeel is duidelijk dat veel minder ruimte voorhanden lijkt voor de ontwikkeling van projecten dan waarvan op basis van de PAS werd uitgegaan en dat de PAS op dit moment niet voldoet aan de Habitatrichtlijn. De vraag is of de ADC-toets in (sommige) gevallen uitkomst kan bieden, zoals A-G Kokott heeft gesuggereerd.

 

 

> Lees meer