Archief 01/2019

Rechtbank Limburg stelt prejudiciƫle vragen over ontvankelijkheidsdrempels

07/01/2019

 

 

In de verwijzigingsuitspraak van 21 december 2018 van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, ROE AWB 17 / 3841 en 17/ 3843, wordt aan het Hof van Justitie verzocht om een prejudiciële beslissing te nemen. Het gaat in deze zaak om een beroep een omgevingsvergunning voor het bouwen/uitbreiden van een varkensstal. Deze activiteit valt onder de werking van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (Verdrag van Aarhus) en de EU-richtlijnen inzake industriële emissies alsmede milieu-effectbeoordeling. Een van de appellanten is geen belanghebbende bij het bestreden besluit. Daarom zou het beroep reeds niet-ontvankelijk zijn op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De resterende appellanten zijn wel als belanghebbenden in die zin aan te merken, maar hebben geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-besluit. De ontvankelijkheid dient dan beoordeeld te worden in het licht van artikel 6:13 van de Awb. De rechtbank vraagt zich in hoeverre deze (ambtshalve te boordelen) ontvankelijkheidsdrempels verenigbaar zijn met het Europese recht en in het bijzonder het Verdrag van Aarhus.

 

> Lees meer