bestemmingsplan: toename van weiden van vee ten opzichte van referentiesituatie

De Afdeling ziet zich in AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3417 voor de vraag gesteld of het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge voorziet in de (nieuw)vestiging of uitbreiding van melkveehouderijen, waarvan het weiden van vee deel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

Ingevolge de planregels mogen binnen agrarische bouwvlakken bedrijfsgebouwen worden opgericht. Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "grondgebonden veehouderij" mogen niet leiden tot een toename van de bestaande stikstofdepositie. Onder "bestaande stikstofdepositie" wordt de stikstofdepositie bedoeld die plaatsvindt ten gevolge van de emissie van een veehouderij, zoals vastgelegd in de bijlagen 3 en 4 van de planregels.

Het gaat mis bij melkveehouderijen, ten behoeve waarvan in bijlage 4 een natuurvergunning is verleend voor het houden van vee in een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert. Het plan maakt in dat geval een uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk, waarin ook het weiden van vee plaatsvindt.

Verder maakt het plan een omschakeling mogelijk waarvan het weiden van vee geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, naar een melkveehouderij waarvan beweiding wél onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

 

Het weiden van vee hoeft alleen in een daartoe aan een bestemmingsplan ten grondslag te leggen passende beoordeling te worden betrokken, voor zover het betrokken bestemmingsplan voorziet in een toename van het weiden van vee ten opzichte van de referentiesituatie. Het plan maakt een toename van het te beweiden vee slechts mogelijk voor zover die toename is begrepen in een van bijlage 4 deel uitmakende natuurvergunningen, in die zin dat een melkveehouderij beschikt over een natuurvergunning voor een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert. Onder verwijzing naar de PAS uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1604, onder 12.2, overweegt de Afdeling dat er lange tijd van uit is gegaan dat de activiteit weiden van vee niet vergunningplichtig was. Toen door de uitspraak van 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:316 duidelijk werd dat het weiden van vee wel vergunningplichtig kan zijn, werd het weiden van vee vervolgens uitgezonderd van de vergunningplicht. Gelet hierop is aannemelijk dat een natuurvergunning, die betrekking heeft op een uitbreiding van een melkveehouderij met een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert, niet de toename van de activiteit weiden van vee als zodanig omvat. De gevolgen van de toename van het te beweiden vee zijn in die gevallen aldus niet in een passende beoordeling onderzocht.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan