Exclaveringsformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)Wet natuurbescherming

Exclaveringformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

In de uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3549 wordt een door het college van GS van Zuid Holland opgelegde last onder dwangsom bestreden wegens strijd met de Natuurbeschermingswet. Het gaat (onder meer) om een vergroting van de tuinen door middel van het plaatsen van een hekwerk en het storten van stoffen in het Natura 2000-gebied “Westduin &Wapendal”.

 

De Afdeling stelt in deze zaak voorop dat het niet is uitgesloten dat de genoemde activiteiten de natuurlijke kenmerken van het gebied kunnen aantasten. Gelet op de aard en schaal van deze activiteiten acht de Afdeling uitgesloten dat deze activiteiten gevolgen hebben buiten het hekwerk (externe werking).

Voor de begrenzing van het Natura 2000-gebied geldt de volgende algemene exclaveringsformule: bestaande bebouwing, erven, tuinen, verhardingen maken geen deel uit van het aangewezen gebied. Het college heeft erkend dat tenminste een deel van de gronden waarop de last betrekking heeft al gedurende langere tijd zijn ingericht als tuin en als zodanig in gebruik zijn. Dit gebruik dateert van begin jaren 90 en het aanwijzingsbesluit dateert van 30 september 2011. De (bestaande)tuinen vallen dus buiten het Natura 2000-gebied.

Vervolgens gaat het om de vraag of de tuinen recent zijn uitgebreid. Appellante heeft dit weersproken aan de hand van fotomateriaal. Het college heeft op haar beurt aan de hand van luchtfoto’s getracht te onderbouwen dat sprake is van een uitbreiding, maar de Afdeling acht een uitbreiding van de tuinen niet aangetoond. Dit onderdeel van de last is dus ten onrechte opgelegd.