Natuurvergunning vernietigd wegens wetenschappelijke twijfel en ondanks ontbreken voorkeursmethode

Wet natuurbescherming

 

Natuurvergunning vernietigd wegens wetenschappelijke twijfel ondanks ontbreken voorkeursmethode

In de uitspraak van de AbRvS van 10 oktober 2018, ECLI NL:2018:3282 wordt een Nbw 98-vergunning bestreden. De vergunde wijziging heeft een toename van stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats tot gevolg. Met gebruikmaking van de PAS is de vergunning verleend. De Afdeling heeft deze zaak niet aangehouden, ondanks de door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over de PAS omdat het geschil zich toespitst op de wijze van berekening van de stikstofdepositie..

 

In deze zaak wordt een zeer technische discussie gevoerd. Voor een reële vaststelling van de resulterende depositie moet een middeling plaatsvinden tussen de emissiehoogte van de ventilatoren in de nok en de open zijwand van de stallen waar ook enige emissie plaatsvindt. Het geschil spitst zich toe op de vraag of en zo ja welke wegingsfactor de verschillende hoogten moeten hebben. Met name is daarbij van belang of het uitgangspunt van het besluit om iedere ventilator een wegingsfactor één te geven, reëel is, zodat de hoogte bij de nok van de stal in totaal zwaarder weegt dan de hoogte van de zijwand. Er zijn geen regels of instructies beschikbaar, die voorschrijven hoe de uitstoothoogte in dit geval moet worden bepaald.

De uitstoothoogte heeft een significante invloed heeft op de stikstofdepositie (hoe lager, hoe meer uitstoot). Verder ontbreken er concrete gegevens over de verhouding tussen de hoeveelheden stallucht die (jaargemiddeld) uit de verschillende openingen en ventilatoren komen en er bestaat onzekerheid over de invloed van de wind op deze hoeveelheden. De (eind)conclusie van het deskundigenbericht luidt dat er onvoldoende basis is om een voorkeur voor een middelingsmethode uit te spreken.

Naar het oordeel van de Afdeling kan niet worden uitgesloten dat de daadwerkelijke depositie die het bedrijf veroorzaakt, bepaald wordt door een emissiepunt dat lager is dan waarvan het college is uitgegaan. Gezien deze wetenschappelijke twijfel wordt de vergunning vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan