spijtoptanten van aanhaken kunnen alsnog een separate aanvraag om ontheffing Wnb indienen

 

Uit de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:803 blijkt een handig weetje voor de praktijk. Ook ná de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning kan de keuze worden gemaakt om de ontheffing Wnb separaat aan te vragen.

In deze zaak wordt betoogd dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen van GS. Aangevoerd wordt dat de aanvrager ervoor heeft gekozen de handelingen met gevolgen voor beschermde diersoorten aan te laten haken bij de omgevingsvergunning. Dit betekent volgens appellanten dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend zonder dat het college van gedeputeerde staten een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven.

 

De Afdeling stelt vast dat de aanvraag om een omgevingsvergunning van 20 mei 2016 betrekking heeft op de activiteit "handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten". Bij brief van 31 augustus 2016 is de aanvraag echter in zoverre ingetrokken, omdat op die datum een aparte aanvraag voor een ontheffing is ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf dat moment heeft de aanvraag dus geen betrekking meer op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, onder b, van het Besluit omgevingsrecht. Voor de activiteit als bedoeld in artikel 3.1 of 3.5 van de Wnb is een aparte ontheffing aangevraagd. Dat is een keuze van de aanvrager. Het is niet verplicht om aan te haken.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan