Gefilterd op Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Geen noodzaak tot het geven van een reactieve aanwijzing: ondanks strijd met provinciaal beleid

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 12 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1887  gaat het om een appartementencomplex in Dronten waarin uitsluitend recreatief gebruik is toegestaan en dat is gelegen aan het Veluwemeer. Het complex staat vijf jaar na oplevering voor een groot gedeelte leeg: reden waarom de raad permanente bewoning mogelijk heeft willen maken in het bestemmingsplan. GS van Flevoland hebben hierop een reactieve aanwijzing gegeven wegens strijd met het Omgevingsplan Flevoland.

 

> Lees meer

Nut en noodzaak recreatiewoningen onvoldoende gemotiveerd

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

In de uitspraak van de AbRvS van 17 juni 2015, nr. 201402853/1/R4 is het bestemmingsplan “Recreatiepark Landgoed ’t Wildryck te Diever” aan de orde. Dit plan maakt de bouw van 80 nieuwe recreatiewoningen mogelijk. Onder meer wordt in deze zaak de nut en noodzaak bestreden. Gesteld wordt dat van de bestaande recreatiewoningen slechts 50% is verhuurd, waarvan de bezettingsgraad minder is dan 45%. Ook staat meer dan een kwart van de bestaande recreatiewoningen al langere tijd te koop. Ter onderbouwing wordt verwezen naar cijfers van het CBS en naar een rapport van NVM. Daarenboven wordt gesteld dat rekening gehouden had dienen te worden met de realisatie van recreatiewoningen in andere bestemmingsplannen.

 

> Lees meer

Al eerder vergunning verleend: geen stedelijke ontwikkeling

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De uitspraak van de AbRvS d.d. 13 mei 2015, nr. 201406857/1/R3 gaat over een door de raad van Almelo vastgesteld bestemmingsplan voor de vestiging van een nieuwe supermarkt en de uitbreiding van een bestaande supermarkt. De bebouwing waarin het bestemmingsplan voorziet, is deels al gerealiseerd en als supermarkt in gebruik. Daarnaast zijn bouwmogelijkheden voor supermarkten in het plan opgenomen die voortvloeien uit een in 2012 al verleende vergunning. Appellante beroept zich op de ladder voor duurzame verstedelijking

> Lees meer

Maatlat Duurzame Veehouderij en ruimtelijke relevantie / ontwerp PAS ter inzage

Wet ruimtelijke ordening (Wro)Wet natuurbescherming

In de uitspraak van de AbRvS van 21 januari 2015, nr. 201308140/1/R3 bestrijden appellanten een in een bestemmingsplan “Buitengebied” opgenomen wijzigingsvoorwaarde dat nieuwe stallen moeten voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Onder meer wordt betoogd dat in de MDV een aantal niet ruimtelijk relevante voorwaarden zijn opgenomen. In de MDV wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid eisen gesteld aan stallen voor het houden van diverse soorten vee. Aspecten waaraan eisen worden gesteld betreffen onder meer: ammoniakemissie, bedrijf en omgeving, brandveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, energie en fijnstof.

> Lees meer

Concreet bouwvoornemen ten onrechte niet opgenomen in bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

In de uitspraak van de AbRvS van 3 september 2014 (nr. 201307868/1/R4) is de vraag aan de orde of de raad het bouwplan van appellante had moeten opnemen in het bestemmingsplan “Scheepvaartkwartier”. In eerste instantie was het betreffende plandeel buiten het ontwerp van het bestemmingsplan gelaten. Bij de vaststelling van dit plan is het gebied wel meegenomen, maar conserverend bestemd. Het is vaste rechtspraak dat de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening dient te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is en tijdig kenbaar is gemaakt en voor zover ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het initiatief kan worden beoordeeld. De raad betwist in deze zaak het standpunt van appellante dat sprake is van een concreet bouwplan. De AbRvS oordeelt dat de raad ten onrechte in het kader van de voorbereiding van het plan een beoordeling van het bouwvoornemen achterwege heeft gelaten.

> Lees meer

Project Oostelijke Rondweg Nunspeet bijna groen licht!

Wet ruimtelijke ordening (Wro)Provinciale regelgeving

In de uitspraak van de AbRvS van 30 juli 2014, nr. 201306835/1/A1 gaat het om beroepschriften die zijn gericht tegen het realiseren van een Oostelijke Rondweg Nunspeet. Daarnaast voorziet het project in het ten behoeve daarvan oprichten van duikers, flora- en faunatunnels, een viaduct, een geluidscherm en een boombrug en in het kappen van bomen. Voor de uitvoering van het project is een gecoördineerde omgevingsvergunning verleend, die (onder meer) betrekking heeft op de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden in strijd met bestemmingsplannen. Van belang is dat in 2008 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Kolk" is vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een bedrijventerrein en in de rondweg als ontsluiting voor dit bedrijventerrein. De AbRvS heeft dit bestemmingsplan bij uitspraak van 16 december 2009, nr. 200900916/1/R2 vernietigd, voor zover het betrekking heeft op de goedkeuring van het plandeel met de bestemming "Verkeer" en goedkeuring aan dat plandeel onthouden. Met het verlenen van de omgevingsvergunning heeft het college van Nunspeet beoogd de rondweg opnieuw planologisch in te passen. Deze uitspraak leidt ertoe dat de realisatie van de rondweg een grote stap dichterbij is gekomen. Het is nog even wachten op de uitspraak van de Afdeling op de Nbw 98 vergunning

> Lees meer

Wijziging Ladder Duurzame Verstedelijking

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Sinds 1 juli jl. is een wijziging van de Ladder Duurzame Verstedelijking in werking getreden. Aan art. 3.1.6 Bro is een vierde lid door vernummering ingevoegd. De toepassing van de ladder moet een zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik stimuleren en een goede ruimtelijke ordening bewerkstelligen. Met de ladder wordt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke besluiten nagestreefd. Een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet daarom worden afgewogen en gemotiveerd aan de hand de drie opeenvolgende stappen van artikel 3.1.6 Bro. Bij de eerste trede van de ladder moet het bevoegd gezag in de toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, beschrijven dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Bij het Ministerie zijn klachten ontvangen, zo blijkt uit de toelichting van het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening, dat provincies en gemeenten economische voorwaarden stellen aan de vaststelling van bestemmingsplannen die strijdig zijn met het verbod van artikel 14, aanhef en onder 5, van de Dienstenrichtlijn. In het nieuwe vierde lid is met gebruikmaking van de inhoud van dat artikel aangegeven dat een onderzoek naar de actuele regionale behoefte, waar dat betrekking heeft op een economische behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele economische gevolgen van de vestiging van een dienst als bedoeld in artikel 1 van de Dienstenwet, slechts tot doel heeft om na te gaan of die vestiging in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

> Lees meer

ladder duurzame verstedelijking

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Vrijwel iedere week verschijnen meerdere uitspraken over de ladder voor duurzame verstedelijking (art. 3.1.6, tweede lid Bro). In dit bericht wordt de uitspraak van de AbRvS van 23 april 2014, nr. 201304503/1/T1/R2 gesignaleerd. Een uitbreiding van een zuivelbedrijf met 8.500 m2 is aan te merken als een stedelijke ontwikkeling. Dat is geen verrassing.

> Lees meer

geen anterieure overeenkomst; geen reden tot weigeren herziening bestemmingsplan

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

In een bestemmingsplan van de gemeente Reimerswaal was een door appellant gewenste bestemming "wonen" niet opgenomen omdat men geen overeenstemming kon bereiken over het kostenverhaal. Omdat geen planologische bezwaren bestonden tegen de komst van een woning, acht de Afdeling dat de omstandigheid dat geen anterieure overeenkomst was gesloten, een onvoldoende motivering om aan het perceel geen woonbestemming toe te kennen.

> Lees meer