Gefilterd op Provinciale regelgeving

overnachtingshaven Lobith voldoet aan voorwaarden ADC-toets

Wet natuurbeschermingProvinciale regelgeving

 

In de zeer omvangrijke uitspraak van de AbRvS van 4 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:682 is het inpassingsplan "Overnachtingshaven Lobith" aan de orde. In deze zaak acht de Afdeling het aanvullende onderzoek naar stikstof voldoende, maar de uitvoering van het Inpassingsplan leidt wel tot verlies van een aantal prioritaire habitattypen en tot verlies van leefgebied van vogelsoorten. Om die reden dient te worden voldaan aan de voorwaarden van de zogenaamde ADC-toets waarop uitgebreid bij stilgestaan wordt. Vanwege de signaleringsfunctie van deze flits wordt in het algemeen gewezen op r.o. 18-39.

 

> Lees meer

Project Oostelijke Rondweg Nunspeet bijna groen licht!

Wet ruimtelijke ordening (Wro)Provinciale regelgeving

In de uitspraak van de AbRvS van 30 juli 2014, nr. 201306835/1/A1 gaat het om beroepschriften die zijn gericht tegen het realiseren van een Oostelijke Rondweg Nunspeet. Daarnaast voorziet het project in het ten behoeve daarvan oprichten van duikers, flora- en faunatunnels, een viaduct, een geluidscherm en een boombrug en in het kappen van bomen. Voor de uitvoering van het project is een gecoördineerde omgevingsvergunning verleend, die (onder meer) betrekking heeft op de activiteiten bouwen en het gebruiken van gronden in strijd met bestemmingsplannen. Van belang is dat in 2008 het bestemmingsplan "Bedrijventerrein De Kolk" is vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een planologische regeling voor een bedrijventerrein en in de rondweg als ontsluiting voor dit bedrijventerrein. De AbRvS heeft dit bestemmingsplan bij uitspraak van 16 december 2009, nr. 200900916/1/R2 vernietigd, voor zover het betrekking heeft op de goedkeuring van het plandeel met de bestemming "Verkeer" en goedkeuring aan dat plandeel onthouden. Met het verlenen van de omgevingsvergunning heeft het college van Nunspeet beoogd de rondweg opnieuw planologisch in te passen. Deze uitspraak leidt ertoe dat de realisatie van de rondweg een grote stap dichterbij is gekomen. Het is nog even wachten op de uitspraak van de Afdeling op de Nbw 98 vergunning

> Lees meer