Gefilterd op Milieueffectrapportage (MER)

Toets saneringsplan: hoe zit dit ook alweer?

Milieueffectrapportage (MER)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 11 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2745 wordt een saneringsplan bestreden. De Afdeling stelt voorop dat uit artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming volgt dat het college uitsluitend instemming aan het saneringsplan mag onthouden indien de daarin beschreven sanering niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 38 of indien het saneringsplan niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 39, eerste lid. Toetsing aan andere wet- of regelgeving, zoals het bestemmingsplan, natuurbeschermingsregels of regels ter bescherming van archeologisch erfgoed, kan bij de beslissing over instemming met een saneringsplan niet aan de orde zijn (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 17 september 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF0959).

 

> Lees meer

Relativiteit en MER

Milieueffectrapportage (MER)

In de uitspraak van de AbRvS van 1 oktober 2014, nr. 201307140/1/R1 is het bestemmingsplan “Landelijk Gebied Zuid” van de gemeente Bergen aan de orde. Door de Stichting BHL die opkomt voor het belang van behoud van cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied van de gemeente Bergen en door een individuele appellant is naar voren gebracht dat door de gemeente ten onrechte geen plan-MER, evenals een passende beoordeling is gemaakt.

> Lees meer

Overcapaciteit van woningbouw

Crisis en herstelwet (Chw)Milieueffectrapportage (MER)

Door het huidige economische klimaat en door demografische ontwikkelingen worstelen veel gemeenten met overcapaciteit van woningbouw in bestemmingsplannen. Het eenvoudig wegbestemmen van deze overcapaciteit leidt tot een aanzienlijk risico van planschade.

> Lees meer