Gefilterd op Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

Een redelijke toepassing van het overgangsrecht PAS in relatie tot art. 4:5 Awb

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

Sinds de inwerkingtreding van de PAS heeft de AbRvS al meerdere keren uitspraak gedaan over art. 67a Nbw 98 (overgangsrecht PAS). Het gaat in dit artikel met name om de vraag of sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit met betrekking van een aanvraag om Nbw 98 vergunning die vóór 1 juli 2015 is ingediend, onder het oude recht.

 

> Lees meer

Wijziging tenaamstelling Nbw vergunning art. 6:19 Awb

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 30 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3154 is een beroepschrift tegen een verleende Nbw vergunning aan de orde. De tenaamstelling van deze vergunning is tussentijds gewijzigd. Appellanten hebben naar aanleiding van deze wijziging aan GS van Gelderland verzocht om de vergunning in te trekken en vervolgens tegen het weigeringsbesluit bezwaar gemaakt. GS hebben aan de Afdeling verzocht om het weigeringsbesluit en het bezwaarschrift bij de beroepsprocedure te betrekken, evenals de wijziging van de tenaamstelling.

 

> Lees meer

Last tot intrekking machtiging aan faunabeheereenheid is geen besluit art. 1:3 Awb

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016 gaat het om de vraag of een door GS opgelegde last aan de Faunabeheereenheid Gelderland om de aan appellant verleende machtigingen in te trekken en hem geen machtigingen te verlenen, kan worden aangemerkt als appellabel besluit in de zin van art. 1:3 Awb. Reden was dat appellant lokvoer aan grofwild had verstrekt in een periode dat dit niet was toegestaan.

Van belang is dat op grond van artikel 68, vierde lid, Ffw een ontheffing slechts wordt verleend aan een faunabeheereenheid. Aan de ontheffing van 21 juni 2010 heeft het college voorschriften verbonden. Op grond hiervan machtigt de faunabeheereenheid natuurlijke personen om de ontheffing te gebruiken door afgifte van een schriftelijke machtiging.

 

> Lees meer

Voorwaardelijke ontheffing art. 68 Ffw en art. 8:113, tweede lid Awb

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2607 is hoger beroep ingesteld door de Vogelbescherming tegen een verleende ontheffing op grond van art. 68 Ffw. In het primaire besluit ging het om –kort gezegd- het doden en verjagen van verschillende soorten ganzen in alle wilbeheereenheden in Overijssel.

De rechtbank heeft, samenvattend, overwogen dat slechts in een deel van de wildbeheereenheden in het verleden schade is aangericht door de ganzen en slechts in een deel van die wildbeheereenheden eerder een ontheffing van toepassing geweest. Voor de wildbeheereenheden waar in het verleden geen schade is aangericht door de betreffende ganzensoort in de betreffende periode en evenmin een ontheffing was verleend voor die ganzensoort in die periode, acht de rechtbank de aanwezigheid van een concrete dreiging van belangrijke schade aan gewassen onvoldoende gemotiveerd.

Verder heeft de rechtbank overwogen dat de ontheffing, voor zover verleend voor het verjagen van kolganzen met behulp van ondersteunend afschot, nadat eenmalig door de provinciale toezichthouder is geconstateerd dat zich daadwerkelijk belangrijke schade voordoet, niet in strijd is met artikel 68, eerste lid, van de Ffw.

Van belang is dat de vergunninghouder en het college geen hoger beroep hebben ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank. Wél is de ontheffing, gevolg gevend aan de uitspraak van de rechtbank ingevolge art. 6:19 Awb gewijzigd.

 

> Lees meer

Beroep op ontbreken verklaring van geen bedenkingen is besluitonderdeel in de zin van art. 6:13 Awb

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2535 is hoger beroep ingesteld tegen een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder e van de Wabo. Appellante betoogt dat de rechtbank haar beroep met betrekking tot het besluitonderdeel flora en fauna niet-ontvankelijk heeft verklaard, omdat zij over dat besluitonderdeel geen zienswijzen naar voren had gebracht.

 

> Lees meer

Is tegenstander vergunning, belanghebbende bij niet tijdige besluitvorming?

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2098 is beroep ingesteld door SES (Stichting Enci Stop) tegen het niet tijdig nemen van een besluit op de door ENCI aangevraagde Nbw vergunning voor de voortzetting van bestaande bedrijfsactiviteiten. Tegen de ontwerp-vergunning had SES al eerder een zienswijze ingediend. Het college stelt zich op het standpunt dat SES geen belang heeft bij een beroep en dat het beroep niet-ontvankelijk is.

 

> Lees meer

Elektronisch indienen van zienswijze niet opengesteld: indienen per fax niet-ontvankelijk?

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

Elektronisch indienen van zienwijze niet opengesteld: Indienen per fax niet-ontvankelijk?

In de twee zaken van de AbRvS van 16 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:724 en 725, gaat het om de vraag of de ingediende zienswijzen, die per fax zijn ingediend, ontvankelijk zijn. Het college heeft de digitale weg niet opengesteld voor het indienen van zienswijzen ingevolge art. 2:15 Awb. Nadat in beide zaken door Mob een zienswijze per fax was ingediend heeft het college hierop gewezen en Mob alsnog de gelegenheid geboden om binnen twee weken een niet-elektronische zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft Mob geen gebruik gemaakt.

  

> Lees meer

Kring belanghebbenden bij insecthuis en delegatie projectbesluit

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:471 gaat het om een in het oog springend bouwplan voor het oprichten van een kunstwerk met daarin een woonhuis. Het kunstwerk heeft de vorm van een insect. Het bouwwerk is 12 meter hoog, 15 meter breed en 43 meter breed.

 

> Lees meer

Strijd met goede procesorde

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 23 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3993 komt de Afdeling tweemaal tot het oordeel dat sprake is van strijd met een goede procesorde. In deze zaak wordt een verleende Nbw vergunning bestreden.

 

> Lees meer

Conclusie advocaat generaal over de Correctie Langemeijer

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

Conclusie advocaat generaal over de Correctie Langemeijer

In de conclusie van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3680 beantwoordt staatsraad advocaat-generaal Widdershoven de vragen van de Afdeling of in het bestemmingsplan ‘Blaloweg en Katwolderweg (voormalig Shell-terrein en omgeving)’ van de gemeente Zwolle ruimte is voor een correctie van de relativiteit, vergelijkbaar aan de correctie Langemeijer in het civiele recht. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe bouwmarkt mogelijk in Zwolle waartegen een concurrerende bouwmarkt in beroep is gekomen bij de AbRvS. Volgens de concurrerende bouwmarkt, Praxis, kan de nieuwe bouwmarkt niet voldoen aan diverse veiligheidsnormen. Praxis heeft gesteld dat het relativiteitsvereiste haar niet kan worden tegengeworpen omdat zij aan het rechtszekerheids-, het zorgvuldigheids- en het gelijkheidsbeginsel de concrete verwachting mocht ontlenen dat het bevoegd gezag in overeenstemming handelt met het recht. De vraag is of de concurrent een beroep kan doen op deze normen of dat het relativiteitsvereiste zich daartegen verzet.

De advocaat-generaal is gevraagd of een concurrent met een beroep op bijvoorbeeld het gelijkheids- of het rechtzekerheidsbeginsel kan bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch toetst aan een norm die strikt genomen niet zijn belangen beoogt te beschermen. Ook vraagt de Afdeling wat een concurrent in zo'n geval zou moeten aanvoeren om te bereiken dat de bestuursrechter een besluit toch aan die norm toetst. Gelet op het belang van de conclusie voor de praktijk is er voor gekozen om een wat uitgebreidere samenvatting op te nemen.

 

> Lees meer

Verhouding Ff ontheffing, Nbw vergunningplicht en bestaand gebruik

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)

In de interessante uitspraak van de AbRvS van 2 december 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3707 is een verzoek om handhaving van de Vogelbescherming aan de orde voor het gebruiken van een ontheffing van de Ffw wegens overtreding van art 19d Nbw. De ontheffing heeft betrekking op het doden van grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen ter voorkoming van schade aan gewassen. Volgens de Vogelbescherming leidt de ontheffing tot significant verstorende effecten voor deze en andere kwalificerende vogelsoorten.

Het college meent echter dat sprake is van bestaand gebruik (art. 19d, derde lid Nbw).

 

> Lees meer

Te laat herstel na tussenuitspraak wordt toch betrokken bij einduitspraak

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

In de uitspraak van de AbRvS van 30 september 2015, nr. 201309543/1/R2 heeft de Afdeling bij tussenuitspraak van 24 december 2014, nr. 201309543/1/R2 aan de staatsecretaris opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omgeschreven gebrek te herstellen  in het bestreden besluit. De termijn van deze opdracht eindigde op 14 april 2015.

 

> Lees meer

Belanghebbende begrip, relativiteit en Nbw 98

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)

In de uitspraak van de AbRvS van 1 april 2015 nr. 201402185/1/R2 gaat de Afdeling zowel in op de vraag of sprake is van belanghebbendheid als op het beginsel van relativiteit in het kader van de Nbw vergunning voor de aanleg van een jachthaven die wordt bestreden. Alhoewel de toets niet negatief uitvalt voor appellanten is het verschil van toetsing wel aardig om eens onder elkaar te zetten.

> Lees meer

Toezending besluit op basis van Wob-verzoek is geen bekendmaking

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)Wet openbaarheid van Bestuur (Wob)

In de uitspraak van de AbRvS van 18 februari 2015, nr. 201404609/1/R2 is de vraag aan de orde of voor de uitbreiding van een melkveehouderij een Nbw vergunning is verleend. De vergunning is op basis van de Noord-Brabantse depositiebank verleend op 7 november 2013. Van deze depositiebank heeft de Afdeling op 13 november 2013, nrs. 201303243/1/R2, 201303324/1/R2, 201303514/1/R2 en 201303816/1/R2, geoordeeld dat onvoldoende samenhang aanwezig is tussen de in de bank op te nemen saldi en de te onttrekken saldi.

> Lees meer

Dwingende reden van groot openbaar belang: belangenafweging op lange termijn

Wet natuurbeschermingAlgemene Wet bestuursrecht (Awb)

In de uitspraak van de AbRvS van 18 februari 2015, nr. 201211251/2/A3 is voor de vierde maal een ontheffing Ff aan de orde in het kader van de aanleg van het Westerdiepsterdalkanaal: de ontheffing ziet op het creëren van leefgebied voor de groene glazenmaker. Deze ontheffing heeft eerder geleid tot een tussenuitspraak van de Afdeling van 22 januari 2014, nr. 201301008/1/A3. In deze tussenuitspraak overwoog de Afdeling dat onvoldoende was gemotiveerd dat het gestelde werkgelegenheidsbelang kon worden aangemerkt als een dwingende reden van groot openbaar belang.

> Lees meer

Handhavingsbeleid: prioriteren mag, maar bij verzoek om handhaving niet afwijzen op lage prioriteit

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

In de uitspraak van de AbRvS van 4 juni 2014, nr. 201308060/1/A4 gaat het om een handhavingsbeleidsplan waaruit onder meer volgt dat vooralsnog niet handhavend wordt opgetreden tegen het zonder omgevingsvergunning plaatsen van meerpalen in openbaar water, aan welke overtreding een lage prioriteit is toegekend. Op basis van dit beleid was een verzoek om handhavend optreden door het college, afgewezen. .

> Lees meer

Wet aanpassing bestuursrecht

Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

Sinds 1 juli j.l. is het laatste gedeelte van de Wet aanpassing bestuursrecht (Wab) in werking getreden. Deze aanpassing betreft de regeling van het incidentele beroep (art. 8:110 t/m 112 Awb).

> Lees meer