Gefilterd op Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

Ondanks ontbreken verklaring geen bedenkingen blijven rechtsgevolgen besluit in stand

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

 

Onder de Wnb kan een aanvrager nog steeds kiezen of een ontheffing ingevolge de Wnb wel of niet aanhaakt bij een Wabo-vergunning. Deze keuzemogelijkheid is enigszins ingewikkeld geregeld via art. 2.2aa, aanhef en onder b Bor jo art. 6.10a Bor. Aanhaken is alleen aan de orde voor zover voor een project niet al een vergunning/ontheffing is aangevraagd of verleend krachtens de Wnb.

 

> Lees meer

GS belanghebbende tegen van rechtswege verleende omgevingsvergunning

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

 

In de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van de AbRvS van 29 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3274 komt GS op tegen een van rechtswege verleende omgevingsvergunning. Het gaat om het toestaan van detailhandel op een bedrijventerrein.

In eerste instantie is de van rechtswege verleende vergunning naar aanleiding van het bezwaar herroepen. De rechtbank komt in de aangevallen uitspraak evenwel tot het oordeel dat GS niet als belanghebbende kan worden aangemerkt. De rechtbank verwijst naar de omgevingsverordening waarin is bepaald dat de instructies in de omgevingsverordening niet rechtstreeks doorwerken bij de afgifte van bouwvergunningen, aanlegvergunningen en ontheffingen. Zowel B&W als GS hebben tegen dit oordeel hoger beroep ingesteld.

 

> Lees meer

verklaring van geen bedenkingen te laat afgegeven: gebrek passeren met art. 6:22 Awb

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

Verklaring van geen bedenkingen te laat afgegeven: gebrek passeren met art. 6:22 Awb

In de uitspraak van de AbRvS van 5 juli 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1783 is niet in geschil dat een vereiste verklaring van geen bedenkingen (wegens strijd met het bestemmingsplan) ten tijde van de verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad, niet was afgegeven door de raad. De vraag in deze zaak is of dit gebrek met toepassing van art. 6:22 Awb mag worden gepasseerd.

 

> Lees meer

Kring belanghebbenden bij insecthuis en delegatie projectbesluit

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)Algemene Wet bestuursrecht (Awb)

 

In de uitspraak van de AbRvS van 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:471 gaat het om een in het oog springend bouwplan voor het oprichten van een kunstwerk met daarin een woonhuis. Het kunstwerk heeft de vorm van een insect. Het bouwwerk is 12 meter hoog, 15 meter breed en 43 meter breed.

 

> Lees meer

Exclaveringsformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)Wet natuurbescherming

Exclaveringformule Natura 2000-gebied: uitbreiding van bestaande tuinen onvoldoende aangetoond

In de uitspraak van de AbRvS van 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3549 wordt een door het college van GS van Zuid Holland opgelegde last onder dwangsom bestreden wegens strijd met de Natuurbeschermingswet. Het gaat (onder meer) om een vergroting van de tuinen door middel van het plaatsen van een hekwerk en het storten van stoffen in het Natura 2000-gebied “Westduin &Wapendal”.

 

> Lees meer

Woonboot aangemerkt als bouwwerk

Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo)

Anders dan in het verleden komt de AbRvS in de uitspraak van 16 april 2014, nr. 201306684/1/A1, tot het oordeel dat een woonboot onder omstandigheden kan worden aangemerkt als bouwwerk in de zin van art. 2.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Wabo. Voor eerdere uitspraken zie bijvoorbeeld AbRvS 8 mei 2013, nr. 201201123/1/T1/A3 en AbRvS 30 maart 2012, nr. 201201731/1/A1.

> Lees meer