Archief 03/2019

reikwijdte buiten toepassing verklaren van een beleidsregel

13/03/2019

 

In de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:769 gaat het om een hoger beroep in verband met een tegemoetkoming van faunaschade, die is toegekend onder verwijzing naar de Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade 2014 (hierna: de Beleidsregels)

Het college van GS betoogt dat de rechtbank, door te oordelen dat artikel 9, aanhef en onder g, onder III, van de Beleidsregels buiten toepassing moet blijven, ten onrechte ook een oordeel heeft gegeven over het jaar 2016, terwijl de schade van de benadeelde in 2015 is opgetreden.

 

> Lees meer

spijtoptanten van aanhaken kunnen alsnog een separate aanvraag om ontheffing Wnb indienen

13/03/2019

 

Uit de uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:803 blijkt een handig weetje voor de praktijk. Ook ná de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning kan de keuze worden gemaakt om de ontheffing Wnb separaat aan te vragen.

In deze zaak wordt betoogd dat de rechtbank ten onrechte is voorbijgegaan aan het ontbreken van een verklaring van geen bedenkingen van GS. Aangevoerd wordt dat de aanvrager ervoor heeft gekozen de handelingen met gevolgen voor beschermde diersoorten aan te laten haken bij de omgevingsvergunning. Dit betekent volgens appellanten dat de omgevingsvergunning niet kan worden verleend zonder dat het college van gedeputeerde staten een verklaring van geen bedenkingen heeft gegeven.

 

> Lees meer

verzoek aanvullen aanvraag in verband met mogelijke aanhaakverplichting Wnb goed motiveren

13/03/2019

 

De uitspraak van de AbRvS van 13 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:815 is belangrijk voor de gemeentepraktijk in relatie tot de zogenaamde “aanhaaktoestemmingen”. Het gaat in dit geval om een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen van de dakkapel Het college heeft de aanvraag onvolledig geacht (art. 4:2, tweede lid Awb) en heeft verzocht de aanvraag aan te vullen met een quickscan om te toetsen of het bouwen van de dakkapel bepaalde negatieve gevolgen heeft voor van nature in Nederland in het wild levende vogels in verband met artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder i, van de Wabo. Nadat de aanvrager heeft nagelaten een quickscan aan te leveren heeft het college besloten de aanvraag buiten behandeling te laten.

De rechtbank heeft in eerste instantie geoordeeld dat het college de aanvraag buiten behandeling heeft mogen laten.

 

> Lees meer