Archief 04/2019

onvoldoende kennis om maatregel uit Gebiedsanalyse PAS te kunne uitvoeren

25/04/2019

 

In de uitspraak van de AbRvS van 24 april 2019, ECLI:NL:2019:1187 zijn vier besluiten, die door verschillende bestuursorganen zijn verleend gecoördineerd voorbereid op grond van de in paragraaf 3.6.2 van de Wro geregelde provinciale coördinatieprocedure. Op grond van artikel 8.3, eerste lid, aanhef en onder a Wro moeten deze vier besluiten voor de mogelijkheid van beroep als één besluit worden aangemerkt.

Het gaat onder meer om een omgevingsvergunning voor het verondiepen van watergangen, het dempen van een sloot en het plaggen van percelen, om een omgevingsvergunning voor het vellen van bomen en het uitvoeren van werken en om een watervergunning voor het veranderen van waterlopen. De toestemmingen zijn verleend in verband met de uitvoering van het inrichtingsplan voor het Natura-2000 gebied Lonnekemeer.  

 

> Lees meer

schorsing natuurvergunning, ook al gaat het om een toename van 0,05 mol/ha/jaar

11/04/2019

 

Een van onze trouwe lezer van flits wees mij op de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de AbRvS van 14 maart 2019, 2016093/1/R2, die ik had gemist: waarvoor dank!

Het gaat om een verzoek om schorsing van een natuurvergunning, die leidt tot een toename van depositie op hexagonen waarvoor meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte in segment 2 is toebedeeld én waarbij de vergunde situatie niet is gerealiseerd. Verwezen wordt naar de uitspraak van 9 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:795, waarin de Afdeling uiteen gezet heeft in welke gevallen aanleiding bestaat tot het treffen van een voorlopige voorziening.

 

> Lees meer