Archief 08/2020

Indirecte toetsing van wijziging Rgv wegens ontbreken overgangsrecht

27/08/2020

 

 

In de uitspraak van de AbRvS van 26 augustus 2020 gaat het om een geweigerde omgevingsvergunning voor het vervangen van luchtwassers in varkensstallen. Betoogd wordt onder meer dat de rechtbank heeft miskend dat de gewijzigde geuremissiefactoren buiten toepassing hadden moeten worden gelaten en dat de aanvraag beoordeeld had moeten worden van vóór 20 juli 2018. Aangevoerd wordt dat sprake is van onevenredige benadeling doordat bij de wijziging van de Regeling geurhinder veehouderij  (Rgv) geen overgangsrecht is opgenomen voor vergunningplichtige inrichtingen.

Een algemeen verbindend voorschrift dat geen wet in formele zin is kan door een rechter in een zaak over een besluit dat hierop berust, worden getoetst op rechtmatigheid. De Afdeling verwijst in dit verband nog eens naar de uitspraak van 12 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:452 waaruit onder meer blijkt dat bij indirecte toetsing van een AVV de algemene beginselen van behoorlijk bestuur een belangrijke richtsnoer vormen.

 

 

 

> Lees meer