Archief 01/2021

Voorwaarden intrekking natuurvergunning en geen vergunningplicht bij intern salderen

22/01/2021

Wanneer kan en moet een natuurvergunning worden ingetrokken (?)  en geen vergunningplicht voor projecten die gebruik maken van intern salderen (!)

 

In de lezenswaardige en belangrijke uitspraak voor de praktijk van de AbRvS van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:71 gaat het om de rechtsvraag onder welke omstandigheden een natuurvergunning kan en moet worden ingetrokken en welke eisen aan de motivering van een beslissing op een verzoek om intrekking of wijziging van een natuurvergunning worden gesteld. Ook gaat de Afdeling in op de betekenis van de vergunningplicht per 1 januari 2020 voor projecten die gebruik maken van intern salderen.

 

 

> Lees meer

Gehanteerde rekengrens uit AERIUS Calculator (2019) biedt vooralsnog onvoldoende zekerheid

22/01/2021

 

In de uitgebreide (tussen)uitspraak van de AbRvS van 20 januari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:105 wordt het Tracébesluit “A15/A12 Ressen-Oudbroeken (ViA15)” bestreden.

In het Deelrapport gebiedsbescherming (2019) zijn de mogelijke gevolgen van het tracé voor Natura 2000-gebieden door een toename van de stikstofdepositie. Eerst is met behulp van het verkeersmodel berekend op welke wegvakken in 2030 (het jaar waarin het meeste verkeer wordt verwacht) een toename optreedt.

Vervolgens is beoordeeld of binnen 3 km vanaf deze wegvakken zich Natura 2000-gebieden bevinden met stikstofgevoelige habitats (afstandsgrens).

Voor elk van deze gebieden is met AERIUS Calculator versie 2016L berekend of er in 2024 en 2030 een toename in de stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats zal ontstaan. In de berekening van het projecteffect zijn alle wegen binnen 5 km van het gebied betrokken (rekengrens).

 

> Lees meer