Passende beoordeling in verband met grondwateronttrekkingen: maatregelen staan onvoldoende vast

Passende beoordeling in verband met grondwateronttrekkingen: maatregelen staan onvoldoende vast

In de uitspraak van de AbRvS van 11 september 2019 wordt opgekomen tegen de voorziene uitbreiding van de papierindustrie in het bestemmingsplan. De uitbreiding leidt tot extra grondwateronttrekkingen, hetgeen een negatief effect kan hebben op grondwaterafhankelijke habitattypen in omringende Natura 2000 gebieden.  

Volgens de passende beoordeling zijn er verschillende opties aan (nog te onderzoeken) maatregelen die significant negatieve effecten als gevolg van verdroging binnen de Natura 2000-gebieden kunnen voorkomen/opheffen, met als uiterste maatregel het gebruik van drinkwater, waardoor er volgens de passende beoordeling in het geheel geen extra grondwateronttrekkingen plaats zullen vinden.

 

De Afdeling stelt allereerst vast dat de passende beoordeling is beperkt tot een beoordeling van de gevolgen van de extra grondwateronttrekkingen ten behoeve van de voorziene uitbreiding. Alleen al omdat de cumulatieve effecten van de voorziene uitbreiding van Mayr Melnhof met overige planologisch voorziene (bestaande, nieuwvestiging van en/of uitbreiding van bestaande) papier- en kartonfabrieken en andere plannen en projecten niet inzichtelijk zijn gemaakt in de passende beoordeling, had de raad zich bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet mogen baseren op de passende beoordeling.

Verder overweegt de Afdeling dat, daargelaten of de in de passende beoordeling genoemde maatregelen kunnen worden aangemerkt als mitigerende maatregelen, dat instandhoudingsmaatregelen, passende maatregelen, autonome ontwikkelingen en beschermingsmaatregelen alleen in een passende beoordeling mogen worden betrokken als de verwachte voordelen daarvan ten tijde van die beoordeling vaststaan. (vergelijk de uitspraak van de Afdeling over de PAS van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019;1603). Uit de voorliggende passende beoordeling volgt dat pas in het kader van het projectMER zal worden onderzocht hoe de voordelen van de maatregelen tot stand zullen komen, hetgeen onvoldoende is.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan