Stikstof: niet alles kan

Op 25 september 2019 heeft het adviescollege stikstofproblematiek een eerste advies “Niet alles kan” uitgebracht. Voor dit advies was de belangrijkste vraag onder welke voorwaarden op korte termijn toestemming kan worden verleend aan activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken.

 

Het adviescollege adviseert om maatregelen te treffen die gericht zijn op emissiereductie. De aanbevelingen betreffen maatregelen, gericht op sectoren waarop korte termijn winst kan worden behaald. Zo wordt voor de veehouderij gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven met een relatief hoge emissie of verouderde stalsystemen in en nabij Natura 2000-gebieden geadviseerd.

Op het gebied van mobiliteit wordt geadviseerd een snelheidsverlaging door te voeren op rijks- en provinciale wegen. De industrie moet op korte termijn in beeld brengen in hoeverre een negatieve bijdrage geleverd wordt.  In de bouw zou winst behaald kunnen worden door bijvoorbeeld modulair, energieneutraal, circulair en natuur-inclusief te bouwen.

Met betrekking tot de ADC-toets wordt gewaarschuwd voor té hooggespannen verwachtingen. Zeker niet alle vastgelopen projecten zullen voldoen aan de ADC-toets. Voor zover de alternatieve toets en de dwingende redenen al goed onderbouwd kunnen worden, zal ook compensatie in beginsel moeten worden gerealiseerd voordat de uitvoering van een plan of project kan beginnen. Ruimte voor compensatie is bovendien schaars in Nederland.

Voor de langere termijn brengt het adviescollege voor de zomer van 2020 advies uit over de nieuwe aanpak. Tijdens deze tweede fase zal een beleidsconstructie van het PAS worden opgesteld in de context van ontwikkelingen die voor het PAS relevant zijn geweest. Andere onderwerpen zullen zijn: een afwegingskader en een samenhangende lange-termijnaanpak van aanvullende maatregelen voor bestaande activiteiten en aanvullende maatregelen om de robuustheid van de Natura 2000-gebieden te vergroten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan