Archief 07/2021

Verdrag van Aarhus en ontbreken inspraak Nbw 98 vergunning

14/07/2021

Verdrag van Aarhus en het ontbreken van inspraak bij Nbw 98 vergunning

In de uitspraak van de AbRvS van 14 juli 2021 speelt de vraag of een verleende Nbw 98 (oud) vergunning niet in strijd met artikel 6 van het Verdrag van Aarhus tot stand is komen. Het bieden van inspraak door het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit maakt geen onderdeel uit van de procedure bepalingen uit de Nbw 98 en heeft daarom niet plaatsgevonden. Dat is volgens het college niet in strijd met het Verdrag van Aarhus omdat deze vergunning, die op basis van een voortoets is verleend, niet binnen de reikwijdte van artikel 6 van dat Verdrag zou vallen. De inspraakbepalingen zouden alleen van toepassing zijn op activiteiten die een aanzienlijk effect op het milieu kunnen hebben. Aanzienlijke effecten op het milieu zijn in dit geval niet aan de orde.

 

> Lees meer

De das en zijn vaste voortplantings- of rustplaats

14/07/2021

De das en zijn vaste voortplantings- of rustplaats

 

In de uitspraak van de AbRvS van 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1457 wordt zeer uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer sprake is van een opzettelijke beschadiging of vernieling van de vaste voortplantings- of rustplaats van de das en welke reikwijdte art. 3.10, eerste lid Wnb heeft.  

De Afdeling overweegt dat voorop staat dat foerageergebieden in beginsel niet worden beschermd via het soortenbeschermingsregime van de Wnb:

de eerste uitzondering betreft gevallen waarbij een foerageergebied samenvalt met een vaste voortplantings- of rustplaats.

de tweede uitzondering betreft gevallen waarbij essentiële foerageergebieden die niet samenvallen met een vaste voortplantings- of rustplaats zodanig worden aangetast dat daardoor de functionaliteit van de vaste voortplantings- of rustplaatsen van de betrokken diersoort wordt aangetast. Onder een essentieel foerageergebied wordt daarbij verstaan: een foerageergebied dat van wezenlijk belang is voor het functioneren van de voortplantings- of rustplaats wanneer er geen alternatieve foerageergebieden zijn om eventuele aantasting daarvan op te vangen.

 

> Lees meer

Het toegangsbeperkingsbesluit

02/07/2021

 


In de uitspraak van de AbRvS van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1403 gaat het om een zogenaamd toegangsbeperkingsbesluit op grond van art. 2.5, eerste lid Wnb.  Het gaat om een wijziging van een eerder genomen toegangsbeperkingsbesluit. Deze wijziging is nodig voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstelling van de zwarte zee-eend.

Het toegangsbeperkingsbesluit is een instrument waarmee uitvoering kan worden gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn. Bij het treffen van de maatregelen wordt, zo volgt uit artikel 1.10, derde lid, van de Wnb, rekening gehouden met de vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, en met de regionale en lokale bijzonderheden. Het bestuursorgaan heeft bij de beoordelingsruimte de keuze van de te treffen instandhoudingsmaatregelen, en voor zover het om herstel- of verbetermaatregelen gaat, het tempo waarin hieraan uitvoering wordt gegeven (AbRvS 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603, ro 13.3).

 

> Lees meer

Inpassingsplan voor het behalen van instandhoudingsdoelstellingen en zorgvuldigheid

02/07/2021

Inpassingsplan voor het behalen van instandhoudingsdoelstellingen en zorgvuldigheid

In de uitgebreide uitspraak van de AbRvS van 30 juni 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1412   ligt een inpassingsplan voor dat instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen bevat voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen van deelgebieden van het Natura 2000-gebied "Dinkelland". Om knelpunten op te lossen, worden maatregelen genomen op de omliggende agrarische percelen. Het gaat onder meer om vernattingsmaatregelen en beperkingen van de bemesting.

 

> Lees meer