Archief 10/2019

bestemmingsplan: toename van weiden van vee ten opzichte van referentiesituatie

10/10/2019

De Afdeling ziet zich in AbRvS 9 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3417 voor de vraag gesteld of het bestemmingsplan Buitengebied Halderberge voorziet in de (nieuw)vestiging of uitbreiding van melkveehouderijen, waarvan het weiden van vee deel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

Ingevolge de planregels mogen binnen agrarische bouwvlakken bedrijfsgebouwen worden opgericht. Het gebruik van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding "grondgebonden veehouderij" mogen niet leiden tot een toename van de bestaande stikstofdepositie. Onder "bestaande stikstofdepositie" wordt de stikstofdepositie bedoeld die plaatsvindt ten gevolge van de emissie van een veehouderij, zoals vastgelegd in de bijlagen 3 en 4 van de planregels.

Het gaat mis bij melkveehouderijen, ten behoeve waarvan in bijlage 4 een natuurvergunning is verleend voor het houden van vee in een stalsysteem dat het weiden van vee impliceert. Het plan maakt in dat geval een uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk, waarin ook het weiden van vee plaatsvindt.

Verder maakt het plan een omschakeling mogelijk waarvan het weiden van vee geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering, naar een melkveehouderij waarvan beweiding wél onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering.

 

> Lees meer