De Formule I: een groot openbaar belang?

De Formule I: een groot openbaar belang?

Het gaat in deze zaak om een verleende Wnb ontheffing aan Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. voor het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de zandhagedis, en het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten voor het uitvoeren van werkzaamheden. Betwist wordt dat sprake is van een dwingende reden van groot openbaar belang, dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat en dat er geen afbreuk gedaan aan het streven naar een gunstige staat van instandhouding. In deze zeer uitgebreide uitspraak beantwoord de vraag Afdeling of aan de genoemde voorwaarden voor de verlening van deze ontheffing is voldaan. 

Heel kort samengevat is de Afdeling van oordeel dat deugdelijk is onderbouwd dat een F1-evenement alleen met de beoogde bezoekersaantallen kan plaatsvinden en dat het F1-evenement met deze omvang, ondanks dat het wordt georganiseerd door een private partij, bovengemiddelde sociaal-economische effecten heeft op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau zodat met het sociaal-economische karakter van het F1-evenement grote openbare belangen worden gediend die de ontheffingen rechtvaardigen. Ook is deugdelijk onderbouwd dat de aard van het F1-evenement op zichzelf zodanig grote openbare belangen dient die de ontheffingen rechtvaardigen

Ook is de Afdeling met de rechtbank van oordeel dat het college zich op het standpunt heeft mogen stellen dat er geen andere bevredigende oplossing is voor de benodigde omvang en plaats van het F1-evenement. Datzelfde geldt voor het streven om de populaties in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan, ondanks de tijdelijke afname van rust- en voortplantingsplaatsen.