indirecte toets aan herbegrenzingsbesluit Natuur Netwerk Brabant

Wet natuurbescherming

 

In de uitspraak van de AbRvS van 16 december 2020,  ECLI:NL:RVS:2020:2999, gaat het om een uitbreiding van een bedrijventerrein bestemmingsplan (Automotive Campus) voor de mobiliteitssector. Appellant vreest (onder meer) dat de beoogde ontwikkeling nadelige gevolgen heeft voor het Coovelsbos (een NNB-gebied). Zo stroomt De Schootense Loop door het plangebied.

Op verzoek van de gemeente Helmond hebben GS daarom de begrenzing van het NNB met toepassing van de zogenoemde "saldobenadering" in artikel 5.4 van de Verordening gewijzigd,

 

De Afdeling overweegt dat het bestemmingsplan als zodanig niet aan artikel 5.4 van de Verordening kan worden getoetst. Datzelfde geldt voor de artikelen 5.6 en 5.7 van de Verordening, waarin de compensatieverplichting uit artikel 5.4 van de Verordening nader is uitgewerkt. Indien de Afdeling echter naar aanleiding van de beroepsgronden tot het oordeel komt dat het besluit tot wijziging van de begrenzing van het NNB in strijd is met de voorschriften uit de Verordening, betekent dit dat de raad bij de vaststelling van het plan niet van het wijzigingsbesluit had mogen uitgaan en dat het plan daardoor in strijd is met artikel 5.1 van de Verordening, welk artikel wel rechtstreeks van toepassing is op een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan (waarin, kort gezegd, staat dat in een bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de betreffende natuurwaarden).

Naar het oordeel van de Afdeling leidt de verwezenlijking van de in het plan voorziene Automotive Campus in combinatie met de in het bestemmingsplan voorziene natuur en de daarin ook opgenomen voorwaardelijke verplichting om de natuur te realiseren, niet tot versnippering of isolatie van het Coovelsbos, maar juist tot een verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het NNB als geheel. De raad mocht dit wijzigingsbesluit dus ten grondslag leggen aan het bestemmingsplan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan